NOSALTRES

Som una organització coordinada i multidisciplinària, la qual s’ocupa d’atendre els clients amb la màxima eficàcia i amplitud, oferint un servei integral i molt personalitzat, concedint preferència en la nostra pràctica professional al tracte personal i directe amb el client, basada en la confiança mútua.

No oblidem l’assessorament en l’àmbit preventiu del Dret, tot sovint deixat de banda. El nostre servei als clients incideix especialment en la recerca de les millors solucions, combinant els coneixements jurídics generals amb les diferents especialitzacions i el sentit comú que ens ha ensenyat la nostra dilatada experiència.

Hem apostat des de fa anys per la internacionalització del nostre despatx, fundant l’any 1987, juntament amb altres sis despatxos d’Advocats Europeus, la primera Agrupació Europea d’Interès Econòmic, EUROJURIST. Després de la modificació dels seus estatuts, va passar a anomenar-se INTERLEGAL, i està formada per trenta-quatre despatxos en 26 països i ciutats de tot el món, la qual cosa ens permet oferir un servei millor als nostres clients més enllà de l’àmbit estricte del nostre país.

Des de 1985, Frouchtman, Sant i Josa s’ha especialitzat en diferents branques del Dret, les quals representen el fruit de l’experiència i la col·laboració entre els seus associats i professionals integrats.

  Les principals àrees legals són:
 • Dret Civil
 • Dret de Família
 • Dret de Successions
 • Dret Immobiliari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Mercantil i Societari
 • Dret Penal
 • Dret Laboral

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i italià

NOSOTROS

Somos una organización coordinada y multidisciplinar, que atiende a los clientes con la máxima eficacia y amplitud, dando un servicio integral y muy personalizado, concediendo preferencia en nuestra práctica profesional al trato personal y directo con el cliente, basado en la confianza mutua.

No olvidamos el asesoramiento en el ámbito preventivo del Derecho, muchas veces olvidado. Nuestro servicio a los clientes incide especialmente en la búsqueda de las mejores soluciones, combinando los conocimientos jurídicos generales, con las diferentes especializaciones y el sentido común que nos ha enseñado nuestra dilatada experiencia.

Hemos apostado desde hace años por la internacionalización de nuestro despacho, fundando en 1987, junto con otros seis despachos de Abogados Europeos, la primera Agrupación Europea de Interés Económico, EUROJURIST. Después de la modificación de sus estatutos, pasó a denominarse INTERLEGAL, y está formada por treinta y cuatro despachos en 26 países y ciudades de todo el mundo, lo que nos permite dar un mejor servicio a nuestros clientes, más allá del ámbito estricto de nuestro país.

Desde 1985, Frouchtman, Sant i Josa, se ha especializado en distintas ramas del Derecho que representan el fruto de la experiencia y colaboración entre sus asociados y profesionales integrados.

  Las áreas legales principales son:
 • Derecho Civil
 • Derecho de Familia
 • Derecho de Sucesiones
 • Derecho Inmobiliario
 • Derecho Internacional Privado
 • Derecho Mercantil y Societario
 • Derecho Penal
 • Derecho Laboral

Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés, Francés e Italiano

PRESENTATION

We are a coordinated and multidisciplinary organisation committed to providing our clients with an efficient and in-depth service, with a personalised touch emphasising on our professional approach to having a close relationship based on mutual trust.

We do not overlook the ability to give advice, so often lacking in preventative legal counselling. Our service focuses on finding the best possible solution, or often compromise, combining legal experience in a variety of specialist areas with the wisdom acquired over the years.

For some time now, we have been working towards international affairs; since establishing the law Firm in 1987, we have set-up the first European Group of Economic Interest in cooperation with six European Law Firms, EUROJURIST. Once the Articles of Incorporation were amended, we became INTERLEGAL which now has 35 offices in 30 countries around the world. This enables us to offer a complete service beyond the restrictions imposed in any one single country.

Since 1985, the Frouchtman, Sant i Josa Law Firm (Advocats Associats) has developed different areas of specialisation by bringing together the experience and collaboration of the partners and other professional colleagues.

  Our main areas of expertise are:
 • Civil Law
 • Family Law
 • Inheritance / Probate & Estate Planning
 • Real Estate
 • International and European Union Private Law
 • Trade and Corporate Law
 • Criminal Law
 • Employment law

We are able to work in the following languages: Catalan, Spanish, English, French and Italian.

ALBERT SANT I PONT

Nascut a Barcelona l’any 1952. Va cursar els seus estudis de Dret a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 1977.

Inscrit a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de la mateixa ciutat en aquell any amb el número de col·legiat 9.974.

President del Grup d’Advocats Joves de Barcelona durant els anys 1985 i 1986.

Membre electe del Comitè Executiu de l’AIJA (Associació Internacional de Joves Advocats) de 1990 a 1997.

Vicepresident per Espanya de la mateixa Associació i President del Comitè Organitzador del seu XXVIII Congrés Anual, el qual va tenir lloc a Barcelona.

Fundador de Frouchtman, Sant i Josa, Advocats Associats, l’any 1985.

Fundador d’INTERLEGAL l’any 1987.

Advocat col·laborador amb la CCBE en representació del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

Assessor extern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en el seu Departament de Relacions Internacionals i professor en la seva Escola de Pràctica Jurídica.

Vocal de la Comissió de Deontologia.

Membre electe de la Junta Directiva i Tresorer de la Mútua dels Advocats de Catalunya.

  Està especialitzat en:
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Immobiliari
 • Dret de Societats
 • Dret Urbanístic
 • Comerç Electrònic i Protecció de Dades
 • Noves Tecnologies
 • Dret Processal Contenciós Administratiu i Arbitral

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

ALBERT SANT I PONT

Nacido en Barcelona en 1.952. Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Barcelona, donde se licenció en 1.977.

Inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados de la misma ciudad en ese año con el número de colegiado 9.974.

Presidente del Grup d’Advocats Joves de Barcelona los años 1.985 y 1.986

Miembro electo del Comité Ejecutivo de la AIJA (Asociación Internacional de Jóvenes Abogados) 1.990 a 1.997.

Vicepresidente para España de la misma Asociación y Presidente del Comité Organizador del XXVIII Congreso Anual que se desarrolló en Barcelona.

Fundador de FROUCHTMAN SANT i JOSA, Advocats Associats en 1.985.

Fundador de INTERLEGAL en 1.987.

Abogado colaborador de la CCBE en representación del Consejo General de la Abogacía Española.

Asesor externo del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en su Departamento de Relaciones Internacionales y Profesor en su Escuela de Práctica Jurídica.

Vocal de la Comisión de Deontologia.

Miembro electo de la Junta Directiva y Tesorero de la Mútua dels Advocats de Catalunya.

  Especializado en:
 • Derecho internacional Privado
 • Inmobiliario
 • Sociedades
 • Urbanismo
 • Comercio electrónico y protección de datos
 • Nuevas tecnologías
 • Procesal Contencioso Administrativo y Arbitral

Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés y Francés

ALBERT SANT I PONT

Born on Barcelona in 1952, was awarded with his Law Degree in 1977 at the Barcelona University (Universitat de Barcelona)

Following his Degree, he was registered at the Barcelona Bar Association under n°9.974.

Formerly Chairman of the Barcelona Young Lawyers Association from 1985 to 1986.

Elected as a member of the Executive Committee at the *AIJA (*International Young Lawyers Association) from 1990 to 1997.

Vice-Chairman in Spain of the aforementioned association, and Chairman of the Organisation Committee for the 28th annual meeting that was held in Barcelona.

Founded the Frouchtman, Sant i Josa Law Firm (Advocats Associats) in 1985.

Founded INTERLEGAL in 1987.

Currently works in close cooperation with the *CCBE (*Consultative Committee of the Bars and Law Societies of the European Community) representing the General Council of Spanish Lawyers.

External Consultant for the Barcelona Bar Association in the International Relations Department, and teacher at the School of Legal Practices.

Chairs on the Work Ethics (Deontology) Committee.

Elected Member of the Executive Board, and Treasurer of the AlterMútua d'Advocats de Catalunya.

  His main areas of expertise are:
 • International Private Law
 • Real Estate
 • Corporate Law
 • Town Planning
 • E-trade and Data Protection
 • New Technologies
 • Litigation and arbitration

Spoken languages: Catalan, Spanish, English and French.

SONIA FROUCHTMAN LANG

Nascuda a Barcelona l’1 d’abril de 1957. Va cursar els seus estudis de Dret a la Universitat de Barcelona (1975-80). Inscrita a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 1981 amb número de col·legiat 11.623.

Des de la seva etapa com a estudiant ja va col·laborar en diversos despatxos de Barcelona, adquirint una gran experiència i coneixements en la pràctica del dret civil, mercantil i processal.

Va ser professora de Dret Mercantil (1984-85).

Va ser vocal de la Comissió del Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Es sòcia fundadora del despatx Frouchtman, Sant i Josa des de 1.985.

Fundadora d’INTERLEGAL l’any 1987.

  És especialista en Dret Civil i Processal, amb àmplia experiència en litigació, tant en procediments judicials com en procediments alternatius, i coordina les següents àrees:
 • Dret de Família
 • Dret de Successions
 • Dret d’Arrendaments
 • Dret de Societats
 • Contractes i Gestió d’Impagats

Idiomes: català, castellà, francès i italià

SONIA FROUCHTMAN LANG

Nacida en Barcelona el 1 de abril de 1957.Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Barcelona (1.975-1.980).

Inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en 1981 con número de colegiado 11.623.

Desde su etapa como estudiante ya colaboró en varios despachos de Barcelona, adquiriendo gran experiencia y conocimientos en la práctica del derecho civil, mercantil y procesal.

Fue profesora de Derecho Mercantil (1.984 - 1.985).

Fue vocal de la Comisión del Turno de Oficio del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona.

Es socia fundadora del despacho Frouchtman, Sant i Josa desde 1.985.

Fundadora de INTERLEGAL en 1987.

  Es especialista en Derecho Civil y Procesal, con amplia experiencia en litigación, tanto en procedimientos judiciales como en procedimientos alternativos y coordina las siguientes áreas:
 • Derecho de familia
 • Derecho de sucesiones
 • Derecho de arrendamientos
 • Derecho de sociedades
 • Contratos y gestión de impagados

Idiomas: Catalán, Castellano, Francés e Italiano

SONIA FROUCHTMAN LANG

Born in 1957 in Barcelona, she obtained her Law Degree in 1980 at the Barcelona University (Universitat de Barcelona).

Registered at the Barcelona Bar under n°11.623.

Throughout her education, she worked in several Law Firms in Barcelona which enabled her to acquire active experience in Family Law, Trade Law, and Criminal Law.

Lectured in Trade Law from 1984 to 1985.

Chaired on the Board of Duty Lawyers at the Barcelona Bar.

One of the founding members of the Frouchtman, Sant i Josa Law Firm (Advocats Associats) in 1985.

Founded INTERLEGAL in 1987.

  She specialises in Family Law and Criminal Law, with in-depth knowledge of litigation in lawsuits and settlements. She specialises in the following areas:
 • Family Law
 • Inheritance Law
 • Property rentals
 • Corporate Law
 • Contracts and Debts

Works in the following languages: Catalan, Spanish, French and Italian

FERRAN JOSA GARCÍA-TORNEL

Nascut a Barcelona l’11 de maig de 1948. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1969-74).

Entre 1968 i 1970 va col·laborar en la Notaria del Sr. Lorenzo García Tornel Florensa i fins al 1975 va ser col·laborador de bufet de l'Advocat Sr. Xavier Pérez-Calonge Dumenjó

Inscrit a l’ICAB des de 1975 amb el número de col·legiat 9.275.

Al 1975 va incorporar-se al bufet Blanes Segura, arribant a ser-ne soci.

Va passar a ser soci de Frouchtman, Sant i Josa, Advocats Associats al 1987.

  És especialista en:
 • Dret de Responsabilitat Extracontractual: Reclamacions de danys i perjudicis professionals i de responsabilitat civil en general.
 • Dret de Societats: Constitució de Societats; Assessorament en la gestió de les Societats; Assessorament en la compra i venda d'accions i participacions.
 • Dret Civil: Assessorament en matèria patrimonial, contractual i successions.
 • Dret de la Circulació: Reclamacions per danys i perjudicis derivats d'accidents de circulació; reclamacions administratives derivades de la tinènça o circulació d'automòbils; assessorament en matèries d'assegurança d'automòbils i obligatòria.
 • Dret Processal: Assessorament i direcció tècnica en tota classe de procediments civils i mercantils.

Idiomes: català, castellà

FERRAN JOSA GARCÍA-TORNEL

Nacido en Barcelona el 11 de Mayo de 1948. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1969-74).

Entre 1968 y 1970 colaboró en la Notaría del Sr. Lorenzo García Tornel Florensa y hasta 1975 fue colaborador del bufet del Abogado Sr. Xavier Pérez-Calonge Dumenjó

Inscrito en el ICAB desde 1975 con número de colegiado 9.275.

En 1975 se incorporó al bufet Blanes Segura, llegando a ser socio del mismo.

Formó la sociedad Frouchtman, Sant i Josa, Advocats Associats en 1987.

  Es especialista en:
 • Derecho de Responsabilidad Extracontractual: Reclamaciones de daños y perjuicios profesionales y de responsabilidad civil en general.
 • Derecho de Sociedades: Constitución de Sociedades; Asesoramiento en la gestión de las Sociedades; Asesoramiento en la compra y venta de accions y participaciones.
 • Derecho Civil: Asesoramiento en materia patrimonial, contractual y sucesiones.
 • Derecho de la Circulación: Reclamaciones por daños y perjuicios derivados de accidentes de circulación; reclamaciones administrativas derivadas de la tenencia o circulación de automóviles; asesoramiento en materias de seguros de automóviles y obligatorio.
 • Derecho Procesal: Asesoramiento y dirección técnica en toda clase de procedimientos civiles y mercantiles.

Idiomas: Catalán y Castellano

FERRAN JOSA GARCÍA-TORNEL

Born in 1948 in Barcelona, he obtained his Law Degree in 1974 at the Barcelona University (Universitat de Barcelona).

From 1968 to 1970, he worked at the Lorenzo-García-Tornel-Florensa Notary Public Law Firm, and following that he worked at the Xavier Pérez-Calonge Dumenjó Law Firm until 1975.

Registered at the Barcelona Bar under n°9.275 since 1975.

In 1975 he joined the Blanes-Segura Law Firm and later became a partner.

He joined Frouchtman, Sant i Josa Law Firm (Advocats Associats) in 1987

  His main areas of expertise are the following:
 • Tort Liability law: Damages for Professional or Personal Injury Third Party Liability
 • Corporate Law: Consultancy for start-ups and Business Management, Stock Trading, and Equity Holdings.
 • Civil law: Consultancy for contracts, estates, and inheritance.
 • Road Traffic Law: Road traffic accidents liability, Fines and Civil matters, consultancy for Third-Party Liability.
 • Litigation: Consultancy for Civil Law and Trade proceedings.

Works in the following languages: Catalan and Spanish.

BERTA MOLINA LORENZO

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 2006.

Treballa com a advocada col•laboradora al despatx Frouchtman, Sant i Josa des d’agost del 2004.

Inscrita a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de la mateixa ciutat en l'any 2.007 amb el número de col·legiat 32.248.

Ha realitzat un stage al Despatx membre de INTERLEGAL a Leeds.

Idiomes: català, castellà i anglès.

BERTA MOLINA LORENZO

Se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona en el año 2006.

Trabaja como a abogada colaboradora del despacho Frouchtman, Sant y Josa desde Agosto del 2004.

Inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de la misma ciudad en el año 2.007 con el número de colegiado 32.248.

Ha realitzado un stage en el Despacho miembro de INTERLEGAL en Leeds.

Idiomas: catalán, castellano e inglés.

BERTA MOLINA LORENZO

Obtained her Law Degree at the Barcelona University (Universitat de Barcelona) in 2006.

Currently a Junior partner in the Frouchtman, Sant i Josa Law Firm (Advocats Associats) since 2004.

Member of the Barcelona Bar since 2007 under n°32.248.

She completed a work placement at the INTERLEGAL office in Leeds, England.

Works in the following languages: Catalan, Spanish, and English.

***
***
***


Contacta amb nosaltres
Contacte con nosotros
Keep in touch with us